Statut udruge

Na temelju čl. 13. i čl. 18. st. 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.) (u daljem tekstu: Zakon) te članaka 47. i 48. Statuta Udruge privatnih iznajmljivača Moja Šolta od 11. rujna 2015. godine, skupština Udruge privatnih iznajmljivača Moja Šolta je na sjednici održanoj dana 25. studenog 2016. godine donijela

S T A T U T
UDRUGE MOJA ŠOLTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu Udruge, o zastupanju, o izgledu pečata udruge, o područjima djelovanja u skladu s ciljevima, o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima, odgovornosti i obvezama te stegovnoj odgovornosti članova, o vođenju popisa članova, o tijelima Udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, o izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i o trajanju mandata, o izboru i opozivu likvidatora Udruge, o prestanku postojanja Udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te o drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

U Udrugu se slobodno i dobrovoljno udružuju građani i pravne osobe s namjerom ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge.

Naziv Udruge je: Udruga Moja Šolta(u daljem tekstu: Udruga) Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će koristiti naziv na engleskom jeziku koji glasi: Association My Šolta.
Sjedište Udruge je u Grohotama, Igrališće 22.
Odluku o promjeni sjedišta i adrese Udruge donosi Izvršni odbor Udruge.

Članak 3.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. U krugu pečata uz rub upisan je naziv Udruga Moja Šolta – Grohote.

Članak 4.

Udruga je neprofitna pravna osoba. Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Udruga djeluje na području otoka Šolte.

Članak 5.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se može udruživati s drugim udrugama u saveze, zajednicu, mrežu i druge oblike udruživanja. Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge i druge organizacije.

Članak 6.

Rad Udruge je javan a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim pitanjia važnim za djelovanje Udruge.
Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge u skladu s odredbama Zakona i Statuta te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje donose tijela Udruge.
Javnost rada Udruge osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

Članak 7.

Udrugu zastupa i predstavlja Predsjednik Udruge.
Skupština može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje Udruge.
Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge, vodi poslove Udruge u skladu s odlukama Skupštine i drugim aktima Udruge, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge, saziva Skupštinu Udruge te obavlja i druge poslove u skladu s čl. 19. Zakona, sa ovim Statutom i s aktima Udruge.

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI, DJELATNOSTI I NAČELA RADA UDRUGE

Članak 8.

Područja djelovanja strukovne Udruge sukladno ciljevima su: gospodarstvo, održivi razvoj, zaštita prirode i okoliša i općekulturna djelatnost.

Udruga je osnovana u cilju promicanja održivog razvoja u turizmu i otočnoj zajednici, razvitka i unapređenja pružanja usluga u domaćinstvu te povezivanju svih dionika u destinaciji.
Djelatnosti Udruge su:
– djelatnost strukovne udruge u turizmu i gospodarstvu u cjelini,
– razvoj međunarodne suradnje u područjima djelatnosti Udruge,
– održivi turizam, održivi razvoj otoka i ruralnih područja,
– unaprijeđenje uvjeta života i boravka pučanstva, turista i posjetitelja otoka Šolte,
– očuvanje prirode i zaštita okoliša, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost,

Djelatnosti Udruge provode se kroz aktivnosti:
– okupljanje registriranih iznajmljivača privatnog smještaja i njihovo umrežavanje,
– doprinos kvalitetnijoj promociji Šolte i suradnja u programima vezanim za turizam,
– informiranje gostiju o kulturnim, sportskim i tradicijskim događanjima,
– poticanje kvalitete ponde prifatnog smještaja,
– uvođenje novih tehnologija u smještajne jedinice,
– kreiranje i poticanje programa za dodjelu nagrada iznajmljivačima,
– sudjelovanje na sajmovima turističkog sadržaja kao i u promotivnim akcijama,
– okupljanje pridruženih, počasnih članova i članova volontera s ciljem udruživanja lokalnoj zajednici,
– odnosi s javnošću putem medija i u direktnom kontaktu sa stanovništvom i gostima,
– suradnja s institucijama, tijelima i drugim subjektima iz turističke djelatnosti,
– poticanje udruživanja u difuzne i integrirane hotele,
– uključivanje u europske i svjetske trendove održivog razvoja turizma i
– ostale aktivnosti u cilju produženje turističke sezone.

Članak 9.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom Udruga sukladno posebnim propisima obavlja gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruge. Udruga može obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti:
– izdavanje publikacija,
– oglašavanje putem medija,
– promidžba i prodaja proizvoda i usluga iz područja turizma i
– organizacija stručnih skupova vezanih uz djelatnosti Udruge a osobito uz unapri-jeđenje turističkih aktivnosti i sadržaja.

Članak 10.

Načela djelovanja i rada Udruge su:
– neovisnost u osnivanju, utvrđivanju područja djelovanja, određivanje unutarnjeg ustroja, izrade planova rada i izvršavanj istih, određivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom,
– rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge se ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem i obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelokruga Udruge te javnim priopćavanjima i otvorenosti prema medijima.
Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge te pravo uvida u rad tijela i odluke koja donose tijela Udruge kako je to određeno Zakonom i Statutom Udruge. Sjednice tijela Udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih osoba i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisanom zakonom i drugim propisima te kada je u pitanju poslovna tajna,
– demokratski ustroj te upravljanje i rad članova Udruge u tijelima Udruge na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova prema Zakonu i Statutu Udruge,
– neprofitabilnost u financijskom poslovanju, što znači da se Udruga nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti. Udruga može obavljati gospodarsku djelatnost u skladu sa Zakonom i Statutom,
– sudjelovanje Udruge u javnom životu kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražavanju svojih stajališta, mišljenja i poduzimanju inicijativa o pitanjima od interesa Udruge, prema Zakonu i Statutu i
– etičnost u radu i ponašanju.

 

III. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

III.1. Članstvo

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba ili pravna osoba koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog Statuta.
Pravna osoba ostvaruje prava člana Udruge putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 12.

Članom Udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata i odluka tijela Udruge.
Udruga vodi popis svojih članova elektronički ili na drugi prikladan način. Popis mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima.
Popis članova treba obavezno sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime (naziv), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja za fizičke osobe, datum pristupanja Udruzi, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u Udruzi. Popis članova može sadržavati i druge podatke.

Članak 13.

Član Udruge može imati slijedeći status:
– redovni član (ili članica),
– član – domaćin (ili domaćica) u obiteljskom smještaju,
– pridruženi član (ili članica),
– član (ili članica) volonter i
– počasni odnosno zaslužni član( ili članica).

Članom – domaćinom (ili domaćicom) može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu te prihvaća Statut,

Pridruženi član (ili članica) može postati svaka fizička ili pravna osoba koja podupire Udrugu i prihvaća njen Statut.

Član (ili članica) volonter može postati svaka fizička osoba koja povremeno sudjeluje u radu društva.

Počasnim odnosno zaslužnim članom (ili članicom) udruge može postati svaka fizič-ka osoba koja svojim radom i zalaganjem pridonjela ostvarivanju ciljeva Udruge i tako trajno zadužila Udrugu.

Redovnim članom postaju članovi – domaćini i pridruženi članovi na osobni zahtjev i odlukom Izvršnog odbora ako aktivno rade u Udruzi najmanje šest mjeseci.
Izvršni odbor ima pravo odlučivati o statusu redovnog člana koji više od šest mjeseci nije aktivno uključen u rad Udruge niti je dvije godine uzastopno platio članarinu.

Redovni članovi sudjeluju u radu Skupštine s pravom odlučivanja te mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Pravilnikom o članstvu detaljno su određena prava i obveze, članarina te druga pitanja vezana za članstvo u Udruzi. Pravilnik donosi i provodi Izvršnji odbor.

Članak 14.

Odluku o imenovanju počasnog odnosno zaslužnog člana donosi Skupština Udruge.

 

III.2. Prava, obveze i stegovna odgovornost članova

Članak 15.

Redovni članovi Udruge imaju prava i obveze:
– svojim djelovanjem i ponašanjem pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
– čuvati i podizati ugled Udruge,
– promicati program i zauzimati se za njegovo oživotvorenje,
– baviti se aktivnostima Udruge,
– sudjelovati u radu Skupštine i drugih tijela i radnih grupa Udruge,
– čuvati materijalna dobra Udruge,
– birati i biti biran u tijela Udruge,
– nadzirati rad Udruge i
– redovito plaćati članarinu.
Članovi iznajmljivači, pridruženi, počasni i zaslužni članovi Udruge te članovi volonteri imaju prava i obveze:
– sudjelovati u radu Skupštine bez prava glasa,
– davati prijedloge za unaprijeđenje rada Udruge,
– davati prijedloge za unapređivanje rada iznajmljivača,
– sudjelovati u radu i zajedničkim aktivnostima Udruge i
– plaćati članarinu, osim članova volontera.

Članak 16..

Članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupanjem iz članstva, isključenjem radi nepoštivanja Statuta, neplaćanja članarine ili smrću. Član istupa iz Udruge dobrovoljno na osnovi pismene obavijesti Izvršnom odboru.
Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor. Protiv odluka o isključenju može se podnijeti žalba Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ukoliko dvije godine uzastopno ne plati članarinu i u slučaju smrti člana.

 

III.3. Stegovne mjere

Članak 17.

Članu Udruge koji se ne pridržava programa, Statuta i drugih akata Udruge, ili svojim djelovanjem šteti interesima i ugledu Udruge, može se izreći jedna od stegovnih mjera:
– upozorenje,
– opomena pred isključenje,
– isključenje iz Udruge.

Stegovni postupak provodi Izvršni odbor.
Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku od trideset dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skuštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno i putem svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge, na način utvrđen ovim Statutom.
Tijela Udruge su:
– Skupština Udruge i
– Izvršni odbor
Tijela Udruge, predsjednik, tajnik i likvidator upravljaju Udrugom u skladu sa Zakonom, Statutom Udruge te drugim pravnim propisima i internim aktima Udruge.

Skupština, Izvršni odbor ili predsjednik mogu za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju te odgovornost za obavljanje poslova.

 

IV.1. Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.
Predstavnika pravne osobe članice Udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 20.

Skupština Udruge može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština Udruge:
– usvaja Statut udruge te njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge,
– bira i razrješava članove tijela Udruge,
– bira i opoziva likvidatora Udruge,
– odlučuje o povezivanju i o udruživanju s drugim udrugama u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga te o statusnim promjenama,
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu te izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu kalendarsku godinu,
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Udruge, o gospodarskim djelatnostima Udruge, o prestanku rada Udruge i utvrđuje provođenja likvidacijskog postupka Udruge,
– odlučuje o promjeni pečata Udruge,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
– odlučuje o isključenju iz članstva u drugogom stupnju,
– imenuje arbitražno vijeće u slučajevima rješavanja sporova i sukoba interesa i
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom te o pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijala Udruge.

Članak 21.

Skupština Udruge odlučuje na sjednicama.
Predsjednik Udruge saziva sjednice Skupštine, njima predsjedava i potpisuje akte koje donosi Skupština.
U odsustvu predsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom svake kalendarske godine.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake druge godine. U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge izbornu sjednicu saziva predsjednik Izvršnog odbora.

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.
Izvanredna sjednica Skupštine saziva se:
– na temelju odluke Izvršnog odbora,
– na temelju pismenog zahtjeva najmanje jedne četvrtine članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Članak 22.

Ako Predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana donošenja odluke ili dostave zahtjeva ovlaštenih predlagača sjednicu Skupštine će sazvati predlagatelj (članovi koji su podnijeli zahtjev).
Odluka o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Članak 23.

Svaki redovni član Udruge ima pravo jednog glasa na sjednici Skupštine.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja redovnih članova. Skupština svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih redovnih članova.
Ako se na početku sjednice Skupštine utvrdi da nije prisutno više od polovice ukup-nog broja redovnih članova, Skupština se odgađa za pola sata i zatim nastavlja s radom utvrđujući broj prisutnih redovnih članova odnosno najmanje jedna četvrtina ukupnog broja redovnih članova. U tom slučaju odluke se donose natpolovičnom većinom od broja prisutnih redovnih članoca.
Glasovanje na sjednici Skupštine je javno.

 

IV.2. Izvršni odbor

Članak 24.

Izvršni odbor sastoji se od pet članova koje bira i opoziva Skupština Udruge.
Izvršni odbor zajedno s Predsjednikom upravlja radom Udruge.
Izvršni odbor između svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Izvršnog odbora. U slučaju prestanka dužnosti predsjednika Izvršnog odbora, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Izvršnog odbora.
Izvršni odbor za svoj rad odgovoran je predsjedniku Udruge.

Članak 25.

Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Ista osoba može ponovno biti i-zabrana u Izvršni odbor.

Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran:
– razrješenjem od strane Skupštine,
– prestankom članstva u Udruzi i
– na osobni zahtjev.

Član Izvršnog odbora može biti razriješen ako postupa suprotno odlukama Skupštine, ako podnese ostavku, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Udruge te kada naruši ugled Udruge.
Na mjesto člana Izvršnog odbora kojem je mandat prestao na temelju ovog članka, bira se novi član čiji mandat traje do isteka mandata na koje je bio izabran prethodnik.
Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Članak 26.

Izvršni odbor radi na osnovu programa rada Udruge i ima slijedeće ovlasti da:
– utvrđuje prijedlog programa rada Udruge,
– utvrđuje prijedlog financijskog plana Udruge,
– priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta odnosno prijedlog njegovih izmjena i dopuna te drugih akata Skupštine,
– donosi opće, pojedinačne akte za koje je ovlašten Statutom,
– priprema i saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za Skupštinu,
– vodi i organizira rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine,
– provodi odluke Skupštine,
– skrbi o imovinskopravnim i financijskim pitanjima Udruge,
– određuje visinu članarine,
– provodi stegovni postupak,
– razmatra i odlučuje povodom prigovora i upozorenja člana Udruge o nepravilnosti rada Udruge. Izvršni odbor je dužan odluku povodom prigovora donijeti u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog upozorenja, a ako je upozorenje osnovano, otkloniti nepravilnosti.
– odlučuje i o svim drugim pitanjima u svezi djelovanja Udruge koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela Uduge.

Članak 27.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi a sazivaju ih Predsjednik Izvršnog odbora ili Predsjednik udruge.

Članak 28.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 29.

Sjednica Izvršnog odbora sazivaju se pismenim pozivom ili elektronskom poštom uz što se dostavlja prijedlog dnevnog reda i odgovarajući materijal koji će se razmatrati na sjednici.
O radu sjednice Izvršnog odbora vodi se zapisnik.

 

IV.3. Predsjednik

Članak 30.

Udruga ima Predsjednika kojeg predlaže Izvršni odbor a bira Skupština. Predsjednik: – odgovara za zakonitost i pravilnost rada Udruge, – zastupa i predstavlja Udrugu,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
– vodi poslove Udruge u skladu s odlukama skupštine,
– saziva sjednice Izvršnog odbora i predlaže dnevni red,
– podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvještaja
– imenuje tajnika i članove radnih grupa i
– obavlja i druge poslove u skladu s zakonima, Statutom i aktima Udruge.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sa svim njegovim ovlastima zamje-njuje ga tajnik a ako on to ne može onda drugi član Udruge kojeg odredi predsjednik.
Predsjednik Udruge je po funkciji i predsjedavajući Skupštine Udruge, a tajnik Udruge je ujedno po funkciji i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Udruge.

Članak 31.

Mandat Predsjednika traje dvije godine. Ista osoba može biti ponovno izabrana za Predsjednika Udruge.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnji izvještaj o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje re-dovni član Udruge kojeg izaberu redovni članovi.

Članak 32.

Predsjednik Udruge ima slijedeće ovlasti:
– sazivati i predsjedavati sjednicom Skupštine,
– potpisivati odluke i druge akte koje donosi Skupština,
– organizirati i usklađivati rad i aktivnosti udruge u skladu s programom i ciljevima Udruge,
– obavljati i druge poslove utvrđene ovim Statutom i aktima Skupštine,

 

IV.4. Tajnik

Članak 33.

Tajnik obavljaju slijedeće poslove:
– pomaže Predsjedniku oko pripreme materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
– pomaže Predsjedniku kod održavanja sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
– predlaže i organizira provedbu stručno-administrativnih i financijskih poslova,
– vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
– nadzire financijski promet Udruge, kontrolira plaćanje članarine te priprema akte i izvještaje o financijskom poslovanju Udruge.
Tajnika imenuje i razrješuje predsjednik Udruge.

 

IV.5. Likvidator

Članak 34.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština Udruge
Likvidator je fizička ili pravna osoba koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidatora se bira bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili do izbora novog likvidatora.
Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon imenovanja likvidatora.
Likvidator obavlja poslove sukladno nadležnostima propisanih Zakonom o udrugama i drugim propisima.

Članak 35.

Skupština može razrješiti predsjednika Udruge i prije isteka roka na koji je izabran ako predsjednik prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obveze.
Svaki član u tijelima upravljanja može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

 

V. NAČINI STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva stečena uplatom članarine i obavljanjem gospodarske djelatnosti,
– financiranjem projekata i programa Udruge,
– dobrovoljni prilozi i darovi,
– nepokretne i pokretne stvari,
– nekretnine i
– druga imovinska prava.

Novčana sredstva Udruga stječe od:
– članarine,
– dobrovoljnih priloga, donacija i darova,
– dotacija iz državnog ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– projekata u svezi s ostvarivanjem ciljeva Udruge i
– gospodarstvenih djelatnosti.

Udruga može raspolagati imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom.
Ako Udruga provodi projekte i programe od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje, Udruga o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvjestiti davatelja sredstava a putem mrežne stanice obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenoh projeka i programa.

Članak 37.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom.

 

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 38.

Za svaku poslovnu godinu Udruga utvrđuje program rada i financijski plan. Naredbodavno pravo u raspolaganju sredstvima raspoređenih financijskim planom ima Predsjednik. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
Ako u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za unaprjeđenje djelatnosti Udruge a u skladu s aktima Udruge.
Članovi i suradnici Udruge imaju pravo na naknadu opravdanih troškova nastalih prilikom obavljanja djelatnosti Udruge.

Članak 39.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računiovodstva neprofitnih organizacija.
VII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA UDRUGE

Članak 40.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem unutar Udruge i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 41.

Članovi Udruge se o radu Udruge obavještavaju putem zapisnika tijela Udruge, internetskih stranica, elektroničke pošte, glasila Udruge te na druge pogodne načine. U svrhu ostvarivanja javnosti rada tijela Udruge, svi članovi moraju biti u mogućnosti da su upoznati s aktima i odlukama Udruge.

Članak 42.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Udruge i izvještavati javnost o radu određenog tijela, osim u slučaju kada se ras-pravljaju materijali koji sadrže podatke iz stavka 2. ovog članka.
Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podaci sukladni Zakonu kojim se određuje tajnost podataka okarakteriziranih kao poslovna tajna ili se tiču osobnih podataka članova Udruge.

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 43.

Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština većinom svih članova Skupštine.
Udruga temeljem zakona prestaje djelovati u sljedećim slučajevima:
Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:
– odluka skupštine o prestanku rada Udruge,
– pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
– smanjenje broja članova Udruge ispod broja određenog za osnivanje Udruge,
– protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
– pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,
– pokretanje stečajnog postupka i
– drugih razloga prema Zakonu o udrugama
Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 44.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, imovina Udruge predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve a na osnovi odluke Skupštine u skladu s Statutom.
Udruga koja je primila financijska sredstva iz javnih izvora za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su dodjeljenja financijska sredstva.
Udruga nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 45.

Udruga za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Članovi Udruge i članovi tijala Udruge ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj u skladu sa zakonom.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge odgovaraju u skladu s općim propisima o šteti za štetu učinjenu Udruzi ili Udruge prema trećim osobama.

 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 46.

Spor i sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje sporova i sukoba interesa Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

XI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 47.

Statut je temeljni opći akt Udruge. Statut donosi skupština Udruge. Ostali opći akti koje donosi Udruga moraju biti usklađeni sa Statutom.
Statut i ostali opći akti moraju biti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 48.

Statut donosi Skupština većinom glasova.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

XII. STATUSNE PROMJENE

Članak 49.

Statusne promjene su promjene pravnog položaja Udruge i to pripajanje, spajanje i podjela.
O statusnim promjenama odlučuje Skupština Udruge u skladu sa Zakonom i Statutom.
Pripajanje i spajanje ne mogu se provesti s udrugom čiji financijski izvještaju iskazuju negativan rezultat.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Skupština Udruge daje tumačenje odredbi ovog Statuta.
Predsjednik Udruge daje tumačenje akata Udruge osim Statuta.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja na sjednici Skupštine Udruge.
Datumom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na Skupštini Udruge 11. rujna 2015. godine.

Višnjica Čerič
Predsjednica