Zapisnik skupštine održane 25. studenog 2016. godine

Zapisnik skupštine održane 25. studenog 2016. godine

ZAPISNIK
SA IZBORNE SKUPŠTINE UDRUGE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA MOJA ŠOLTA

održane 25. studenog 2016. godine u Grohotana

Skupštinu je pozdravnim slovom otvorila Višnjica Čerič, predsjednica Udruge privat-nih iznajmljivača Moja Šolta te je predložila slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedništvo i verifikaciona komisija
 2. Izvještaj verifikacione komisije; utvrđivanje kvoruma
 3. Prihvaćanje dnevnog reda
 4. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj u 2016. godini
 5. Izbor predsjednika Udruge i Izvršnog odbora
 6. Izmjene i dopune Statuta Udruge
 7. Program rada i Financijski plan za 2017. godinu
 8. Pitanja i odgovori

Nazočni su jednoglasno prihvatili dnevni red

ad 1) U predsjedništvo Skupštine predloženi su:

 • Višnjica Čerič (predsjedavajuća),
 • Milica Krstulović
 • Marija Ruić
 • Krešimir Katušić i
 • Željko Makvić

Nazočni redovni članovi Udruge su jednoglasno prihvatili predložene članove Predsjedništva Skupštine.

U verifikacijsku komisiju predloženi su:

 • Željko Makvić (predsjednik),
 • Rina Klarić i
 • Milica Krstulović

Nazočni redovni članovi Udruge su jednoglasno prihvatili predložene članove verifikacijske komisije.

ad 2) U ime verifikacijske komisije Željko Makvić je izvijestio:

 • Udruga Moja Šolta ima 109 članova od čega je 19 redovnih članova, 44 članova iznajmljivača, 44 pridružena člana i 2 člana volontera
 • Skupštini su nazočna 22 člana Udruge od čega je 12 redovnih članova. U skladu s čl. 23. Statuta Skupštini je nazočno više od polovice ukupnog broja redovnih članova.
 • Skupština odluke može donositi većinom glasova nazočnih redovnih čla-nova a to je 10 glasova.
 • Izvještaj verifikacijske komisije jednoglasno je prihvaćen.

ad 3) Dnevni red Skupštine nazočni članovi jednoglasnu su prihvatili s 12 glasova.

ad 4) Prijedloge Izvještaja o radu u 2016. godini i i Financijski izvještaj u 2016. godini članovi su dobili uz Poziv na Skupštinu.

Uz ovu točku dnevnog reda Višnjica Čerič prezentacijom je podsjetila na rad i postignuća Udruge od osnutka u kolovozu 2014. godine do danas.Mirjana Stanić prezentirala je Radionicu Kako nastaje knjiga koja je u Osnov-noj školi Grohote organizirana u listopadu 2016. godine u sklopu Mjeseca hrvatske knjige. Radionica je dio većeg projekta Mala Mapa Moja Šolta koji se provodi u školskoj godini 2016/17. te je navedena i u kurukulumu OŠ Grohote.
Izvještaja o radu u 2016. godini i i Financijski izvještaj u 2016. godini jedno-glasno su prihvaćeni s 12 glasova nazočnih redovnih članova.

ad 5) Izbor predsjednika Udruge i Izvršnog odbora

Na prijedlog postojećeg Izvršnog odbora te nakon dodatnih telefonskih kon-zultacija predloženi su:

 • za predsjednicu Višnjica Čerič
 • za članove Izvršnog odbora (abecednim slijedom): Milica Krstulović, Rina Marković, Željko Makvić, Silvija Matić i Bernardin Peroš.
 • Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni s 12 glasova nazočnih redovnih članova.

ad 6) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta članovi su dobili uz poziv na Skupštinu. Nakon obrazloženja Višnjice Čerič predložene izmjene i dopune Statuta jednoglasno su prihvaćene s 12 glasova nazočnih redovnih članova.

ad 7) Prijedloge Programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu članovi su dobili uz poziv na Skupštinu. Predloženi Program rada i Financijski plan za 2017. godinu jednoglasno su prihvaćeni s 12 glasova nazočnih redovnih članova.

ad 8) Pitanja i dogovori:

 • Na upit gđe. Marije Ruić o promjenama Statuta Udruge odgovorila je Višnjica Čerič te je informirala o u opredjeljenju Foruma obiteljskog smještaja (FOS) da se riječ „iznajmljivač“ mijenja s riječima „domaćin u obiteljskom smještaju“ jer to bolje opisuje karakter aktivnosti i ponašanje vlasnika i korisnika smještajnih jedinica (domaćini) u privatnom smještaju. Višnjica Čerič izvijestila je i o drugim zaključcima te o aktiv-nostima Udruge na 3. FOS-u koji je održan sredinom studenog u Zadru.
 • na upit gosp. Salihbegovića o tome da nije primio poziv za Skupštinu odgovoreno je da je u popisu članova navedena e-adresa njegovog sina koji je naš član. Zaključeno je da će Udruga ubuduće slati e-poruke i članovima obitelji članovima Udruge koji to žele.
 • na upit gđe. Marije Bulat o pogodnostima za članove Udruge zaključeno je da one nisu dovoljno i opetovano oglašene članovima te da je potrebno ponovno podsjetiti člano-ve na pogodnosti koje mogu uživati.
 • gosp. Marino Jakovčević Martinov iznio je detaljne podatke o broju domaćina u pri-vatnom smještaju te o financijama kojima Turistička zajednica Općine Šolta raspola-že vezano uz aktivnosti domaćina. U Udrugu Moja Šolta učlanjeno je samo pede-setak od približno četiri stotine domaćina na Šolti. Zaključeno je da se Udruga mora više angažirati radi okupljanja i učlanjivanja domaćina.
 • gosp. Bernardin Peroš obratio se nazočnima u ime novoizabranog Izvršnog ureda te predložio osnovne karakteristike daljnjeg rada Udruge a osobito Izvršnog odbora. Ukazao je na nezadovoljavajući rad Turističke zajednice Općine Šolte te nedovoljnoj suradnji s Udrugom.

Predsjednica Udruge Višnjica Čerič u završnoj riječi uputila je poruku nazočnima koja je sažeta u pjesmi Slap Dobrice Cesarića. Drugim riječima – samo zajedno možemo postići čaroliju na Šolti. Svatko od nas je važan da bismo je ostvarili. Ne moramo se svi slagati u svemu ali projekti i aktivnosti za dobrobit Šolte trebaju nas sve ujediniti.

 

Dobriša Cesarić

Teče i teče, teče jedan slap;
Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara,
I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mogo sjati,
I moja kaplja pomaže ga tkati.

 

Ovime je završena izborna skupština Udruge Moja Šolta
U Grohotama, 25. studeni 2016.

Sastavio tajnik Uruge i predsjednik Predsjednica
verifikacione komisije
1) Željko Makvić Višnjica Čerič

Ovjeravaju članovi verifikacione komisije
2) Milica Krstulović

3) Rina Klarić

Predsjednica
Višnjica Čerič